1
Team 7
 • Oscar D
 • Shane K
+2
Thru 8
2
Team 1
 • Jeff H
 • Stephen M
 • Nathan H
 • Kailan S
Waiting
2
Team 2
 • Ryan R
 • Jason C
 • Josh O
 • Leslie H
Waiting
2
Team 3
 • Steven B
 • Jason H
 • Noam D
 • JAMES K
Waiting
2
Team 4
 • Derek F
 • Heriberto D
 • Timothy O
 • Peter R
Waiting
2
Team 5
 • Joel A
 • Eyal G
 • Thomas D
Waiting
2
Team 6
 • Bettina P
 • Christoph P
 • Alex C
 • Sara C
Waiting